Bekijk hier de lijst van alle winnaars: 2014, 2013, 2012

Voorwaarden voor deelname aan de winactie zijn als volgt:

  • U kunt alleen winnen als u ASN Online leuk vindt (liked) op Facebook;
  • U kunt alleen winnen als u ten tijde van de trekking ASN Online leuk vindt (liked) op Facebook;
  • U moet uw ‘vind-ik-leuks’ openbaar hebben staan ten tijde van de trekking;
  • U gaat akkoord met publicatie van uw naam + plaatsnaam indien u de winnaar bent;
  • U kunt er altijd voor kiezen ASN Online niet leuk te vinden (like) op Facebook;
  • Uw reactie en (eventuele) foto naar aanleiding van het ontvangen van de prijs wordt tevens door ons gepubliceerd;
  • De prijswinnaar wordt automatisch uitgeloot tijdens de volgende drie lotingen;
  • Crewmembers en bestuursleden zijn uitgesloten van deelname;
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de Winacties , die worden georganiseerd door ASN-Online.nl (*aanbieder)

Door deelname aan de desbetreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

– Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

– Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

– De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. De aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

– Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

– De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de win actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.

– De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

– De aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

– Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

– De winnaar van de prijs geeft de aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen Facebook, twitter en webshop www.asn-online.nl

– De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

– De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

– Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

-De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

– De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

– De aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

– De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

– Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar ASN-Online.nl, Postbus 9509, 1006 GA Amsterdam. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag. De Aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren. Of via mail info@asn-online.nl.nl

GEEN REACTIES